pucle logo

SPOLUPRÁCE A PARTNEŘI

Firma PUCLE služby, s.r.o., spolupracuje s organizacemi působícími v oblasti sociálních služeb.

Domov na rozcestí Svitavy

Spolupráce s firmou PUCLE služby, s.r.o., byla zahájena v dubnu 2011. U firmy jsou zaměstnáni dva klienti služby chráněné bydlení Domova na rozcestí Svitavy na základě pracovní smlouvy. Domov na rozcestí Svitavy je zařízením sociálních služeb a je zřizován Pardubickým krajem. Poskytuje pomoc a podporu lidem s mentálním, příp. kombinovaným postižením. Cílem snažení organizace je začlenit klienty do většinové populace. Prakticky to znamená přizpůsobit život klientů běžnému způsobu života. Klienti bydlí v běžných panelových domech, sami (samozřejmě s individuální podporou pracovníka Domova) si zajišťují chod své domácnosti, vč. vaření, praní, úklidu a dalších činností. Zapojení klientů do práce považujeme za zásadní při zlepšování kvality jejich života. Práce u firmy PUCLE přináší klientům velmi významné obohacení a naplnění života. Jejich běžný den je totožný s pracovním dnem každého z nás. Ráno odcházejí do práce, kde plní svoje pracovní úkoly, a odpoledne se vracejí zpět do svého bytu. Nezastupitelný význam má pocit sounáležitosti s firmou. Za roky spolupráce se vzájemné vztahy upevnily a fungují v přátelské a spolupracující rovině. V neposlední řadě je velmi důležitý pocit povinnosti a odpovědnosti za vykonanou práci a samozřejmě i finanční odměna. Díky zaměstnání u firmy PUCLE získali klienti velmi důležité sociální návyky a zkušenosti, které by jinak pro ně byly těžko dostupné.

Za Domov na rozcestí Svitavy si dovoluji vyjádřit velké poděkování pracovníkům firmy, za příkladný postoj ke klientům a za pochopení základní filozofie poskytování našich služeb – klienti jsou lidé jako my všichni a není důvodu je jakkoliv vyčleňovat z běžného života.
PhDr. Jaroslava Filipová
ředitelka Domova na rozcestí Svitavy

P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.

Přináší a prosazuje nové a inovativní přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost. Podporuje sociální a společensky prospěšné podnikání, poskytuje konzultace, pořádá semináře a workshopy a realizuje tematicky zaměřené projekty. S firmou PUCLE služby, s.r.o., spolupracuje na edukativně informačních materiálech v rámci konference Tessea.
Kontakt: Gabriela Kurková
Expert na mainstreaming projektu
„Inovativní prosazování sociálního podnikání“

Městský úřad Svitavy

Vážený pane Loder,
velmi si vážíme práce Vámi řízené sociální firmy, se kterou má město Svitavy osobní zkušenosti při využívání některých služeb (čištění vozidel, úklidu apod.). Vysoce si ceníme především zaměstnávání handicapovaných - klientů Domova na rozcestí ve Svitavách. Jsem přesvědčen, že pro tyto klienty je možnost práce mnohem více, než ergoterapie, která je součástí programu v jejich zařízení, které je jinak velmi moderní a snaží se všemožně klienty podporovat na cestě k samostatnosti (ve vztahu k jejich schopnostem). Pravidelný pracovní proces ve Vaší firmě a jeho zákonitosti jim pomáhají ke skutečné integraci do společnosti. Prostřednictvím práce se klienti dostávají do přirozených kontaktů, poznávají nové dovednosti, osvojují si řadu návyků nezbytných pro život mimo uzavřené ústavy. Jejich sebeobraz se zvyšuje a současně jsou pozitivně vnímáni v širší komunitě. Osobně obdivuji především vaše citlivé vedení těchto klientů - pracovníků a respekt k jejich handicapům. Vámi odvedená práce byla současně vždy vykonána velmi rychle a ve velmi dobré kvalitě. Všem zákazníkům můžeme Vaši firmu doporučit.

Těšíme se na další spolupráci.
S pozdravem
PhDr. Erich Stündl
koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

kancelář starosty a tajemníka
Městský úřad Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

Dále spolupracujeme s těmito organizacemi: